Hankkeet

Yhteisötakuu ry:n hankkeet hakevat ratkaisua työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Hankkeiden toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, sillä tavoitteena on vahvistaa osallistuvien elämäntaitoja – kun elämäntaidot ovat hallinnassa vaikuttaa se myös ihmisen työssä jaksamiseen. Toisaalta työnteko vaikuttaa myös positiivisesti ihmisen toimintakykyyn, joten työ- ja elämäntaidot vahvistavat toisiaan. Monet työelämään valmentavat koulutusohjelmat koskevat useasti ainoastaan itse työnhakua, eikä niissä tarkastella itse työttömyyden ongelman aiheuttajaa. Useasti ongelma ei ole siinä eikö työttömät osaisi hakea töitä. Ongelma on syvemmällä. Työn merkitys ihmiselle on suuri ja, jos ihminen on ollut työelämän ulkopuolella jo pitkään, se ei vaikuta ainoastaan ihmisen työ- vaan myös toimintakuntoon. Tämän vuoksi hankkeissamme painotetaankin ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintatapoja. Hankkeiden aikana ohjattavat koulutetaan Työ- ja elämäntaidot uusiksi -koulutusohjelman avulla, minkä jälkeen valikoidaan työelämään valmiit ja sijoitetaan heidät valmiiksi neuvoteltuihin, avoimiin työpaikkoihin.

NUORISOTAKUU -HANKE

 

 

 

Nuorisotakuu -hanke on Yhteisötakuu ry:n suuri ja merkittävä hanke, jossa hyödynnetään vahvasti yhdistyksen ennalta ehkäisevän työllistämisen perusprinsiippejä. Hanke on tarkoitettu nuorille ja syrjäytymisvaarassa oleville, joilla on haasteita työelämään siirtymisessä. Yhteisötakuu ei ole rajoittunut vain nuoriin, vaan tarjoaa apua kaikille, ikään, sukupuoleen ja taustaan katsomatta.

Hankkeella haetaan ratkaisua työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Hankkeen toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, sillä sen tavoitteena on vahvistaa osallistuvien elämäntaitoja – kun elämäntaidot ovat hallinnassa vaikuttaa se myös ihmisen työssä jaksamiseen. Toisaalta työnteko vaikuttaa myös positiivisesti ihmisen toimintakykyyn, joten työ- ja elämäntaidot vahvistavat toisiaan. Monet työelämään valmentavat koulutusohjelmat koskevat useasti ainoastaan itse työnhakua, eikä niissä tarkastella itse työttömyyden ongelman aiheuttajaa. Useasti ongelma ei ole siinä eikö työttömät osaisi hakea töitä. Ongelma on syvemmällä. Työn merkitys ihmiselle on suuri ja, jos ihminen on ollut työelämän ulkopuolella jo pitkään, se ei vaikuta ainoastaan ihmisen työ- vaan myös toimintakuntoon. Tämän vuoksi Nuorisotakuu -hankkeen toiminnassa painotetaankin ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintatapoja. Hankkeen aikana ohjattavat koulutetaan Työ- ja elämäntaidot uusiksi -koulutusohjelman avulla, minkä jälkeen valikoidaan työelämään valmiit henkilöt. Valitut henkilöt sijoitetaan valmiiksi neuvoteltuihin, avoimiin työpaikkoihin. Hankkeen näkyvyyden maksimoinnilla tullaan varmistamaan suuren yleisön tietoisuus hankkeesta ja sen tavoitteista, jolloin varmistetaan koulutusohjelmaan myös suuri määrä työllistettäviä henkilöitä.

Nuorten työmarkkinat ovat Suomessa paranemaan päin, mutta edelleen melko huonossa kunnossa. Suomessa on mustan koronavuoden, 2020, jäljiltä valtavasti pitkäaikaistyöttömiä, joiden joukossa valitettavan paljon myös nuoria. Nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat ovat suuressa syrjäytymisvaarassa ja nuorten kohdalla puhutaankin jo kadotetusta sukupolvesta. Mitä nuorempana pitkäaikaistyöttömyys alkaa, sen todennäköisempää on pysyvä syrjäytyminen. Teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena ammatit, koko työelämä, ja työn luonne ovat muuttuneet ja sillä on vääjäämättä myös suora vaikutus jokapäiväiseen elämään, varsinkin jos jää työelämän ulkopuolelle.

Nuorisotakuu -hankkeen avulla Yhteisötakuu ry on ottanut osakseen yhteiskunnallisen vastuun edistäessään nuorisotyöllisyyttä sekä vaikuttaessaan nuorten, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien asenteisiin. Työn järjestämisen lisäksi on tarkoituksena saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Hankkeella vaikutetaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, sillä hankkeella edistetään syrjäytymisvaarassa olevien työ- ja toimintakykyä. Vaikuttaessaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, hankkeella edistetään kilpailukykyisempää taloutta.

TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA -HANKE

Työtä ja toimeentuloa -hanke on Yhteisötakuu ry:n toinen suuri ja merkittävä hanke, jossa myös hyödynnetään vahvasti yhdistyksen ennalta ehkäisevän työllistämisen perusprinsiippejä. Hanke on tarkoitettu nuorille, mutta myös nuorisotakuu-ohjelman ikärajat ylittäneille, joilla on haasteita työelämään siirtymisessä.

Hanke kohdistuu ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Hanke pyrkii vaikuttamaan erityisesti aikuisten pitkäaikaiseksi venyvän työttömyyden syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin luomalla heille töitä sekä vahvistamalla heidän työ- ja elämäntaitoja. Hankkeen ohjattavia kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa työtilanteissa ja -yhteisöissä. Hankkeessa autettavien jokaisen yksilölliset tarpeet huomioidaan sekä katsotaan, mitkä tekijät vaikuttavat kunkin yksilön kohdalla. Hankkeen tarkoituksena onkin ohjata osallistuvia löytämään omat vahvuutensa ja käyttämään niitä työelämässään sekä rakentamaan heidän myönteistä kuvaa omasta identiteetistään. Ohjattavat tutustutetaan myös oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin sekä oman elämän hallintaan. Omasta sosioekonomisesta asemastahan lähtee myös muu arjen sujuvuus. Hanke kulminoituu ohjattavien työllistymiseen, mikä edesauttaa maamme pitkäaikaistyöttömien pääsyä pois työttömyyden kierteestä sekä auttamaan heitä huomaamaan omat lahjakkuutensa ja pystyvyytensä tekemäänsä työhön.

Yhteystiedot

 

Työntekijöiden työhakupalvelut 

Sirry lomakkeelle tästä 

Onko sinulla tarjota työtä työllistettäville? 

Siirry lomakkeelle tästä 

Palkka-asiat
palkka@yhteisotakuu.fi

Tukiasiat

Mikäli sinulla on varainhankintaan tai antamaasi

tukeen liittyvää asiaa klikkaa tästä

tai laita sähköpostia tukijat@yhteisotakuu.fi